PHOTO : D17 Photo Gallery
MOVIES : D17 Intro | D17 Impressie
Nick:   Wachtwoord:  
   
PHOTO : D17 Photo Gallery
MOVIES : D17 Intro | D17 Impressie
Nick:   Wachtwoord:  
imageimage
Δ Algemene voorwaarden (m.i.v. 24 maart 2005)
De organisatie gaat er vanuit dat iedereen wel weet wat kan en wat niet, vandaar dat we de regels zo kort mogelijk gehouden hebben. Maar als je twijfelt over bepaalde situaties staat onder de korte versie het complete reglement. Bezoek aan het evenement houdt wel in dat je instemt met deze regels. Mocht je deze overtreden, dan behouden wij het recht je van het evenement te verwijderen.

De korte versie:
 • Minimum leeftijd voor deelname aan het evenement is 14 jaar.
 • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of diefstal van de door bezoekers meegebrachte eigendommen.  
 • Iedereen is verantwoordelijk voor eigen hard- en software en licenties.
 • Geluidsoverlast is erg storend, om overlast te voorkomen wordt geadviseerd gebruik te maken van koptelefoons.
 • Gebruik van drugs en overmatig alcohol gebruik wordt niet getolereerd, na waarschuwing wordt de toegang tot het evenement ontzegd.  
 • Alcoholgebruik alleen toegestaan vanaf 16 jaar, sterke drank is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om op welke dan ook wijze schade (proberen) toe te brengen aan systemen van organisatie of andere bezoekers.
 • Je wordt geacht de instructies van de crew op te volgen.
 • We willen een leuk evenement opzetten, we verwachten ook dat iedereen die deelneemt zich behoorlijk gedraagt, tegen wangedrag wordt streng opgetreden
 • Per zitplaats mag je maximaal 1 PC en 1 monitor en 1 netwerkconnectie aansluiten, en stroom afnemen van alleen je eigen tafelgroep.
 • Drome is een product van Stichting Langaming Drome Nederland. Het is niet geoorloofd beeldmateriaal gemaakt van/over het evenement te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.


Hieronder de uitgebreide versie.

Deze sectie behandelt enkele regels die gelden bij het bezoek aan onze evenementen. Bezoek aan een evenement betekent instemming met deze regels. Waar de organisatie of Drome staat kun je lezen Stichting Langaming Drome Nederland en waar met het evenement staat bedoelen het Drome Langaming evenement; jij bent de bezoeker.

Drome is een product van Stichting Langaming Drome Nederland.


Algemeen. • Minimum leeftijd voor deelname aan het evenement is 14 jaar.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor naar legitimatie te vragen en de bezoeker is verplicht geldige legitimatie te laten zien
 • Annulering van een reservering met restitutie van de entreesom is mogelijk tot vier weken voor aanvang van het evenement. Om in aanmerking te komen voor restitutie dient, uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement, de reservering geannuleerd te worden (via het beheer van de reservering), en aanvraag voor restitutie op de helpdesk geplaatst te zijn.
 • Het is niet toegestaan merchandise/folder/affiches en/of ander reclamemateriaal te verspreiden op het evenement zonder onze vooraf verleende schriftelijke toestemming.
 • Het is niet toegestaan de doorgang in de gangpaden te belemmeren of de veiligheid op welke manier te belemmeren.
 • Wij behouden het recht iemand de toegang tot het evenement te ontzeggen of weigeren, zonder opgave van reden.
 • Wij behouden het recht deze regels te veranderen/aan te passen, dit zal bekend worden gemaakt via een nieuws item.
 • Wij behouden het recht 's avonds de doorgang met computers en/of componenten vanuit de zaal naar buiten te te verbieden.
 • Wanneer er een situatie is die niet gedekt wordt door deze regels, besluit de organisatie wat er gebeurt.
 • Alle beslissingen zijn bindend en onherroepelijk. Eventuele klachten mogen na het evenement schriftelijk of via de helpdesk kenbaar worden gemaakt.
 • Schade toegebracht aan eigendommen van Stichting Langaming Drome Nederland, haar partners of derden zullen worden verhaald op de daarvoor aansprakelijke(n).
 • Zorg dat je aan kunt tonen dat de apparatuur van jou is. Problemen die ontstaan door diefstal en de schade hiervan zijn niet de verantwoordelijkheid van de organisatie. Alles vanaf onze stekkerdoos is de verantwoordelijkheid van de individuele bezoeker.
 • Alle overtredingen kunnen leiden tot directe ontzegging van toegang tot het evenement.
 • Bij directe ontzegging van de toegang tot Drome mag geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van entreegeld of cateringtegoed.
 • Ontzegging van toegang kan en zal ook gevolgen kunnen hebben voor komende evenementen.
 • De organisatie zal bij ernstig wangedrag aangifte doen bij de politie.
 • Extra kosten gemaakt door ontzegging van de toegang van het evenement zijn voor jezelf, de organisatie is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor te stellen.
 • De organisatie heeft de mogelijkheid om bij ernstig wangedrag andere organisaties in te lichten en hierbij persoonsgegevens te verstrekken.
 • Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook naar buiten te brengen.
 • Bezoek aan het evenement, houdt in dat je akkoord gaat met deze regels.


Eten/drinken en Alcoholhoudende Dranken
 • Alcoholhoudende dranken mogen enkel genuttigd worden door personen van 16 jaar of ouder, sterke drank is niet toegestaan. Overmatig alcohol gebruik wordt niet getolereerd, bij wangedrag/drankmisbruik volgt ontzegging tot het evenement.
 • Vanwege het feit dat de hal vol staat met dure apparatuur, zijn we erg strikt bij het behandelen van klachten over alcoholgebruik. Wanneer wij denken dat de klacht terecht is zullen wij nodige maatregelen treffen, bij ernstige overtreding of herhaalde overtredingen volgt ontzegging tot het evenement.
 • Wanneer je besluit ’s avonds uit te gaan, besef dan dat je de toegang ontzegd wordt wanneer blijkt dat je overmatig alcohol geconsumeerd hebt of onder invloed van drugs bent. Wanneer wij denken dat je binnen problemen veroorzaakt of zal kunnen gaan veroorzaken zullen we je de toegang ontzeggen.
  Dit kan tijdelijk zijn maar bij ernstig wangedrag kan het ook definitief zijn.
 • Het gebruik van drugs (incl. wiet) is niet toegestaan op het terrein. Bij constatering van hinderlijk gedrag door alcohol of drugsgebruik behouden wij ons het recht voor de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 • Wij gaan er vanuit dat iedereen zich bewust is van het feit dat de zaal schoon moet worden gehouden, dit is een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de bezoekers. Bij geen gehoor geven aan het verzoek om afval op te ruimen zijn wij bevoegd eventueel etenswaar van de verantwoordelijke in beslag te nemen, dit kan na afloop van het evenement opgehaald worden tenzij het om bederfelijke goederen gaat, die worden direct weggegooid.


Stroom en apparatuur. • Per plaats mag je maximaal 1 PC en 1 monitor aansluiten.
 • Beperkte stopcontacten zijn op de tafels aanwezig, als je zelf stekkerdozen wil meenemen, neem dan geaarde en gekeurde dozen mee. Dus geen zelfbouw! Stekkerdozen mogen geen draden zonder buitenmantel tonen.
 • Haspels zijn niet toegestaan. Aangeraden word een lengte tot max 2.5 meter ivm de kabelbergen die wij al gemaakt hebben.
 • Het is verboden stroom van andere tafelblokken te betrekken.
 • Het is niet toegestaan om UPS'en aan te sluiten.
 • Sommige systemen die teveel vermogen verbruiken, kunnen worden geweigerd, tenzij er andere mogelijkheden zijn in de zaal.
 • Let bij case modding systemen op de aarding, vooral als het om een metalen kast en/of waterkoeling systemen gaat.
 • Zelf meegebrachte verlichting of decoratie zijn niet toegestaan.
 • Huishoudelijke apparaten als koffiezetters, magnetrons, tosti-ijzers en dergelijke zijn verboden.
 • Een normale koelbox welke niet op stroom of gas werkt is toegestaan.
 • Apparatuur op gas (koelboxen/fornuizen) is verboden.
 • Maak duidelijk op de zelf meegebrachte stekkerdoos en appratuur dat hij van jou is, dit om misverstanden te voorkomen.


Software/Hardware • Programmatuur of bestanden die door onze bezoekers via het netwerk wordt getransporteerd, word geacht Shareware of Public Domain te zijn. Wanneer een bezoeker ons op de hoogte stelt van het tegendeel hiervan, zullen wij de betreffende software onderzoeken en de overtreder waarschuwen, en indien noodzakelijk verwijderen van het evenement.  
 • Het is in Nederland, en dus ook op Drome, illegaal om auteursrechtelijk beschermde software, muziek of filmbestanden te reproduceren, zonder de toestemming van de auteur of uitgever.
 • Het is in Nederland, en dus ook op Drome, illegaal om kinderporno op je PC te hebben of beschikbaar te stellen. Strafbaar is het verspreiden, tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren uitvoeren of in voorraad hebben ervan.
 • Wij zijn technisch niet in staat zelf een permanente controle uit te voeren op door bezoekers geïnitieerde bestandsoverdrachten, dus zijn wij als organisatie niet aansprakelijk te houden voor mogelijke auteursrechtelijk beschermde of illegale software/audio/beeldmateriaal welke via ons netwerk getransporteerd zou kunnen worden.
 • Drome is een organisatie van burgers en hebben geen opsporingsbevoegdheid. Actieve opsporing is in handen van politie-instanties.
 • Mogelijk illegaal softwareverkeer dat plaatsvindt tussen bezoekers is de verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf, niet de onze. Wij doen ons best de privacy van de bezoekers te waarborgen, maar legaal gezien kunnen we dit niet garanderen, noch kunnen we er verantwoordelijk voor worden gehouden. Daarom is verstrekt materiaal geheel voor de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor inhoud, gebruik, eigendom, betrouwbaarheid of accuratesse hiervan.
 • Het is niet toegestaan hard- en/of software te gebruiken waarvan je niet de eigenaar bent,
  zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.  


Geluid, Speakers en Versterkers, Videocamera's, Fototoestellen, Porto’s • Koptelefoons zijn niet verplicht maar worden wel geadviseerd.
 • Wanneer we herhaaldelijk klachten ontvangen over geluidsoverlast afkomstig van je apparatuur, geven we één serieuze waarschuwing het geluid permanent te verlagen, wordt hier geen gehoor aan gegeven volgt inbeslagname van het geluidsapparatuur.
  Deze apparatuur krijg je aan het eind van het evenement terug.
 • Videocamera’s zijn toegestaan, onder bepaalde voorwaarden; je moet kunnen aantonen dat het jouw eigendom is en beeldmateriaal mag uitsluitend voor privé-doeleinden gebruikt worden. Meenemen is geheel op eigen risico.
 • Wij behouden ons het recht voor beeldmateriaal in beslag te nemen als het vermoeden bestaat dat deze voor commerciële redenen kan worden gebruikt of privacy van derden in het gedrang kan komen.
 • Ook, als wij na afloop van een evenement, op enige wijze ook beeldmateriaal van een door Stichting Drome georganiseerd evenement zien dat voor andere dan privé doeleinden wordt gebruikt zullen wij stappen ondernemen.
 • Het gebruik maken van portofoons door bezoekers is tijdens het evenement niet toegestaan, ook is zendapparatuur op welke wijze dan ook strikt verboden.


Netwerk en Internet • De Organisatie presenteert regels voor het gebruik van het netwerk. Dit zal via papier, bigscreen en de site van Drome (www.drome.nl) kunnen zijn. Hieronder vallen zaken als via welke wijze toegang tot het netwerk en het internet verkregen kan worden, en welke protocollen, diensten en aansluitingen op het netwerk en Internet gebruikt mogen worden.
 • Je mag maximaal één (1) UTP kabel aansluiten op de tafelswitch welke wij op de tafelgroep plaatsen.Het manipuleren van dataverkeer, op welke wijze dan ook is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan om fysieke of softwarematige pogingen te doen het netwerk te beïnvloeden. Overtreding heeft onmiddellijke ontzegging tot gevolg. Eventuele schade aan eigendommen van de organisatie of van derden zullen worden verhaald en indien nodig geacht door de organisatie zal er aangifte worden gedaan.
 • Tijdens het evenement zal tevens het dataverkeer in de gaten gehouden worden, misbruik dat hieruit naar voren komt zal bestraft worden met ontzegging van toegang tot het evenement.